Vi må aldri gløyme-eit kvart born og ein kvar familie er unik!

29. februar 2016

Eg veit ikkje kor høgt vi må rope, kor mykje vi må dokumentere ,eller kor mykje vi må skrive for å prøve å få apparat og etatar rundt born med spesielle behov til å skjøne at har du møtt eit born så har du møtt eit born.

Men eg skjønar at vi har ein lang veg å gå endå.

blogg 7 jan 3

Eg veit ikkje kor mykje, kor ofte og kor lenge vi må poengtere at A4 boksen må forsakast og kastast, til fordel for kreativitet, konstruktive løysingar, målretta aktivitetar som kanskje ikkje finnast i kunnskapsmåla i grunnskulen.

At omvegen, ja av og til kan til og med bakvegen vere vegen å gå for å oppnå magi.

Magi i forhold til meistring!

Er det ikkje der vi alle vil?

Er det ikkje det alle modellane vi brukar i skulen i botn og grunn skal gje?

Meistring? Sjølvtillit? Resultat?

Vi må byrje å gå vegen i lag , ved bruk av alternative delmål.

blogg 1 des 5

Ein finn ingen mal for ein familie med autismeborn, like lite som ein finn ein mal for ein familie med eit born med Down syndrom eller for den del CP.

Men det eg kan love dykk er at vi  kan kostar pengar- mykje pengar.

Det er opp til dykk i hjelpeapparat og etatar kor mykje pengar vi kjem til å koste.

Lyttar de til familien? Tar de den på alvor? Evnar de å sjå behov?

Og sett de inn rett tiltak som denne familien treng?

Så kanskje kostar det ikkje så mykje pengar alikevel..

Det er umåteleg kva mamma og pappa taklar sjølve om dei berre får litt hjelp, mange blir kanskje sinte når eg skriv noko sånt, men mi erfaring tilseie at det er sanninga.

Nøkkelen er å bli trudd og lytta til.

blogg 12 april

Og vi må få kompetansen inn i utdanningane i landet vårt.

Vi treng kompetanse på autisme, ADHD og Tourettes i lærer utdanninga, i vernepleier, barnevernspedagog, sosionom og barnehagelærer.

Fordi dei kjem til å møte en, to , tre, kanskje fire i si klasse, i sin barne hage, i sitt arbeidsfelt, og dei treng å ha verktøya for å handtere det.

For, ved å gje dei desse verktøya, så vil dei andre borna i klassa nytte godt av ein lærar som veit kva han eller ho skal gjere når noko  ikkje går som det skal.

Eg kallar slikt vinn-vinn.

blogg div 13

 

I dag er det 29 februar- dagen for sjeldne diagnosar.

Autisme diagnosa er ikkje sjeldan lenger, men for meg er autisme sjeldan på den måten at den utfordre meg kvar einaste dag.

Den trykkje på knappar den ikkje skal, gjere meg både stolt det eine augeblikket og eitrande sint det andre.

Den tar meg igjennom eit reportoar av kjensler som eg som mor må kontrollere, jobbe med, og ofte utan å vite kvifor.

For autismen er sjeldan på den måten at den er hemmeleg, vanskeleg å forklare, den byggjer opp veggar, veggar mellom familien og  den sosiale utsida, mellom familie og eigen familie, den byggjer tidvis skott.

Autismen vel ut, den vel vekk, og den gjere «ting» som blir vanskeleg, samtidig som den og berike.

For meg er autisme sjeldan på sitt vis <3

blogg 8 april 4

 

Dagens media gir eit bilete av at vi treng opplysing, treng kompetanseheving og treng i det heile og store større kunnskap om autisme, og 2 april , verdens autismedag har vel aldri vore viktigare.

 

LA OSS JOBBE ILAG FOR KUNNSKAPSHEVING!

 

<3<3 Ragne Beate